Privacy Verklaring
 
Pedicure- & Schoonheidssalon Ellen van de Water hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure- & Schoonheidssalon Ellen van de Water houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw:
 
Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Pedicure- & Schoonheidssalon Ellen van de Water is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
 
Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicure- & Schoonheidssalon Ellen van de Waterverwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Administratieve doeleinde;
–          Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
–          De behandelovereenkomst;
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure- & Schoonheidssalon Ellen van de Water de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          Telefoonnummer;
–          E-mailadres;
–          Geslacht
–          Gegevens over gezondheid. 
 
Uw persoonsgegevens worden door Pedicure- & Schoonheidssalon Ellen van de Water opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 5 jaar.
 
Verwerking van persoonsgegevens voor het onlineafsprakensysteem
 
Persoonsgegevens in het onlineafsprakensysteem worden door Pedicure- & Schoonheidssalon Ellen van de Water verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het informeren van de persoon d.m.v. een email of telefonisch over de gemaakte afspraak
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
–          Online afspraak inboeken of aanvragen
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure- & Schoonheidssalon Ellen van de Water de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure- & Schoonheidssalon Ellen van de Water opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
–          Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens:
 
Pedicure- & Schoonheidssalon Ellen van de Water
Stationsweg 51
2131 XC HOOFDDORP
 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Stay In Touch

"Als je denkt dat alles tegenzit,
denk dan opnieuw".

Lieve allemaal,

Het komende jaar ga ik STRIJDEN'!!
Al mijn energie zet ik in om deze ziekte uit mijn lijf te verbannen. Ik hoop je over enkele maanden weer gezond te kunnen begroeten in mijn schoonheids- & pedicure salon.

Cruquius 22 september 2023
Liefs Ellen